תקנון האתר

עמותת Safe Haven for Donkeys מטפלת בחמורים ובעלי חיים שונים ומצילה חיי חמורים במזרח התיכון כבר מעל 20 שנה!

העמותה מסתמכת על תרומות בלבד.

התרומות המתקבלות בעמותה הן מסוגים שונים ובשמות שונים – תרומה חד פעמית לעמותה, תרומה מתחדשת בהוראת קבע, אימוץ חמור לשנה, אימוץ חמור במתנה, תרומה לחציר, תרומה לאוכל מסוגים שונים.

עבור כל תרומה המתקבלת יוצאת מיד קבלה ממערכת הסליקה של האתר אל כתובת המייל אותה סיפק התורם.

בנוסף, עבור התרומות השונות מתקבל אימייל עם הודעת תודה, ובמקרה של אימוץ חמור גם תעודת אימוץ עם שם התורם ושם החמור שבחר.

אימייל זה נשלח לכתובת שהוזנה בעת התרומה, והוא נשלח מיידית.

באם אירעה תקלה במערכת השליחה, אנו נדאג לתקן אותה ולשלוח את התעודה תוך 24 שעות.

במקרה ותעודה או אימייל תודה לא הגיע, ניתן לפנות אלינו למייל safehavendonkeys@gmail.com או לוואטסאפ/טלפון – 053-4769329 ואנו נדאג לטפל בכך בהקדם.

עבור ביטול תרומה שנעשתה או ביטול הוראת קבע, ניתן לפנות אלינו למייל safehavendonkeys@gmail.com או לוואטסאפ/טלפון – 053-4769329 עם הפרטים המדויקים ואנו נדאג לביטול.

משתמשים הנרשמים לדיוור החודשי שלנו יכולים להסיר עצמם בכל עת באמצעות לחיצה על כפתור הסר בתחתית המייל או ע"י פניה במייל חוזר או פניה ישירה לכתובת safehavendonkeys@gmail.com.

העמותה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות, וייתכנו בעיות גישה מעת לעת.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

הפרטים הנמסרים על ידי המשתמשים נשמרים אצלנו ואינם מועברים לצד שלישי בשום אופן.

האתר נוקט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל שניתן על סודיות המידע, והעברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת.

דף התשלום הינו חיצוני ומאובטח בהתקן PCI DSS.

פרטי האשראי מוזנים ישירות במערכת הסליקה (צד שלישי). הם אינם נשמרים כלל אינם מגיעים אלינו.

במקרים בהם המידע יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא חוקי על ידי גורמים חיצוניים שאינם בשליטת האתר ו/או בית העסק ו/או הנובעים מחדירה בלתי חוקית, וללא יכולת ו/או שליטה ו/או הרשאה של האתר ו/או בית העסק, האתר ו/או בית העסק לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו הן במישרין והן בעקיפין.

השימוש במידע שנאסף על ידי האתר יעשה רק על פי מדיניות שמירת פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

המידע לא יימסר לצד ג' למעט, העברה ושימוש במידע הנחוץ לצורך השלמת העסקה אותה ביצע המשתמש באתר ו/או במקרה שניתן צו שיפוטי שיחייב את האתר למסור את המידע ו/או במקרה שקיים חשש כי המשתמש ביצע פעולה בלתי חוקית באתר ובכלל ו/או במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין האתר ו/או בית העסק ו/או בעלי האתר שתחייב את חשיפת המידע ו/או במקרה בו תועבר פעילות האתר בכל דרך שהוא, לגוף אחר, ובלבד שאותו הגוף יתחייב לשמור על פרטיות המשתמש וסודיות המידע.

המידע ישמש את בית העסק ו/או האתר לקידום ולשיפור השירות של האתר ו/או בית העסק, העשרת השירותים והתכנים של האתר, התאמת תכני האתר, השירותים או המוצרים לתחומי ההתעניינות של המשתמש.

האתר משתמש בקבצי Cookie – קבצי "עוגיות" ויכול להכיל קוד מדידות של Google analytics או של Facebook לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, לצורך איסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, ולצורך ניתוחים סטטיסטיים.

קבצי "עוגיות" אינן מכילות מידע המזהה את המשתמש באופן אישי והמשתמש רשאי לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שתסרב לקבל אותן. כאמור, השימוש קבצי "עוגיות", מאפשר לאתר לספק שירות יעיל ומהיר יותר למשתמש.

הנתונים והמידע המופיעים באתר אינם בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית, כי אם דעתם האישית של בעלי האתר ו/או ועובדיהם ו/או מנהליהם ו/או המשתמשים באתר ואין להסתמך על בסיס נתונים אלה מבלי לבדוק את נכונותם ותקינותם.

במקרים בהם המידע יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא חוקי על ידי גורמים חיצוניים שאינם בשליטת האתר ו/או בית העסק ו/או הנובעים מחדירה בלתי חוקית, וללא יכולת ו/או שליטה ו/או הרשאה של האתר ו/או בית העסק, האתר ו/או בית העסק לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו הן במישרין והן בעקיפין.

זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, סימני מסחר, פרטים נוספים ייחודיים לאתר ותכנים ייחודיים לאתר, נתונים בלעדית לאתר ו/או לבית העסק ו/או לבעלי האתר ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך בתכנים המופיעים באתר או לבצע כל פעולה בהם ללא הרשאה והסכמה מפורשת ובכתב של בעלי האתר ו/או בית העסק ו/או האתר על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח – 2007 .

לשאלות לגבי הגנת הפרטיות באתר, וכן תלונות על הטיפול במידע באתר ניתן לפנות למייל safehavendonkeys@gmail.com.

ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך, הן לגבי פרשנותו והן לגבי אופן ביצועו, נתונים לדיני מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה משפטית העולה מתקנון זה ו/או מהשימוש באתר, נתונה בלעדית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

שירות לקוחות

לצורך בירור ו/או שאלות לגבי התרומות השונות, לגבי האתר ופעילותו או הקורה בחווה, ניתן לפנות אלינו למייל safehavendonkeys@gmail.com או לוואטסאפ/טלפון – 053-4769329 ואנו נדאג לטפל בכך בהקדם.

כללי

האתר ו/או בית העסק ו/או בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל ובכלל, אם המשתמש ו/או אחר נתקל באתר בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל ובכלל, יודיע מיידית לאתר ו/או לבית העסק על כך.

המשתמש מתחייב לנהוג ביושר, בתום לב ובהגינות בעת הרכישה או ההזמנה מהאתר ו/או מבית העסק כמו גם בעת האספקה.

התורם מתחייב להודיע מיידית לאתר ו/או לבית העסק ו/או לבעל האתר על טעות שנתגלתה לו באתר ו/או טעות של האתר בתרומה.

התורם מתחייב למסור פרטים נכונים ואמיתיים באתר ובכל מקום שיתבקש.

העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

רישומי האתר בדבר הפעולות המבוצעות על ידי המשתמש באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

מנהלי העמותה ועובדיה שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים מעת לעת בתקנון מבלי שיצטרכו למסור על כך הודעה מראש. שינויים אלה לא יפגעו בתורם בפעולות אותן ביצע לפני כניסת השינויים.

באחריות המשתמש להיכנס לדף התקנון ולבדוק אם בוצעו שינויים בטרם יבצע שימוש ו/או פעולות באתר.

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

האתר ו/או בית העסק יראה בהודעה שנמסרה למשתמש ו/או למי מטעמו בדואר אלקטרוני כאילו הגיעה ליעדה בעת שיגורה.